Skyddsvärda träd

Syftet med projektet är att sprida kunskap om grova träds värde och behov av skydd och skötsel. Gamla lövträd är mycket viktiga för att bevara den biologiska mångfalden då de hyser en stor mängd sällsynta arter. Mer än 400 hotade arter är knutna till gamla träd.

Skyddsvärda träd

Syftet med projektet är att sprida kunskap/information om grova träds värde och behov av skydd och skötsel. Målgruppen är bred och en viktig del är hur hänsyn tas till träden i planering/samhällsbyggande och brukande/förvaltning. Genom ett samarbete mellan flera kommuner i Västra Götaland och Halland får projektet större spridning och genomslagskraft och innebär också ett erfarenhetsutbyte. En samordning gör att arbetet kan utföras mer effektivt och får en högre kvalitet. Projektet finansieras via Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård (LONA-medel).

Foto: Carin FranssonFoto: Carin Fransson

Sverige har ett internationellt ansvar för grova lövträd. Gamla lövträd är mycket viktiga för att bevara den biologiska mångfalden då de hyser en stor mängd sällsynta arter. Mer än 400 hotade arter är knutna till gamla träd. Träden har även stor betydelse för landskapsbilden och utgör dessutom ett viktigt kulturarv. Träden är inventerade eller är på gång att inventeras i många kommuner. En god kunskap om förekomsten av grova lövträd finns och det finns behov av åtgärder för att bevara värdena.

Du kan läsa mer om värdefulla träd i våra två broschyrer - den ena riktar sig till allmänheten och den andra riktar sig till markägare.

Finansierat med stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvårdFinansierat med stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård

 

Ämnen

Relaterade nyheter

Det hänger på dig!

Trollhättan gör ett fantastiskt arbete med Skyddsvärda träd och nu får Trollhätteborna avgöra vilken ek som skall bli naturminne.