Regeringen avsätter 2 miljarder till energiinvesteringar i offentliga lokaler.

Pressmeddelande Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. 14 april 2005

Regeringen har idag beslutat om ett nytt stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler. Ägare till byggnader med lokaler där offentlig verksamhet bedrivs kan få stöd med upp till 30 procent av kostnaderna för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor. För installation av solcellsystem utgår stöd med upp till 70 procent av kostnaderna.

- Det nya stödet ger stora möjligheter för offentlig verksamhet att producera lika god, eller bättre, välfärd med mindre mängd energi vilket betyder minskade elkostnader och därmed pengar över till verksamheten. Varje skola, simhall, dagis, bibliotek eller sjukhus som på detta sätt tar chansen att få pengar över, gör dessutom en viktig insats för miljön säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i en kommentar.

- Den offentliga sektorn ska ligga långt framme när vi nu på olika sätt moderniserar Sverige. Det nya stödet hjälper till att klara den investeringspuckel som ofta kan vara ett hinder för energieffektivisering. Stödet kommer att öka efterfrågan på ny teknik, material och tjänster vilket i sig leder till ökad sysselsättning och skattekraft. Detta är därmed ett tydligt exempel på hur omställningen till ett grönt folkhem ger utveckling och jobb, avslutar Mona Sahlin.

Stödet betalas ut för åtgärder som påbörjats efter den 15 maj 2005 till och med den 31 december 2006. Stöd för energikartläggningar kan dock ges om de utförts från och med den 1 januari 2005. För investeringar i solcellsystem ges stöd t.o.m. den 31 december 2007.

Sammanlagt har regeringen avsatt 2 miljarder kronor för stödet, varav 100 miljoner kronor beräknas användas för installationer av solcellsystem. Stöd för installation av solcellsystem ges med upp till 5 miljoner kronor per byggnad. Sammantaget kan stöd ges med upp till 10 miljoner kronor per byggnad. Stödet avser sådana byggnader med offentlig verksamhet som undantagits från skatteplikt enligt fastighetstaxeringslagens bestämmelser, huvudsakligen s.k. specialbyggnader och andra icke skattepliktiga byggnader.

Stöd utgår för följande åtgärder
· fackmannamässigt utförda energikartläggningar, · konverteringar av uppvärmningssystem som innebär att el eller fossila energikällor ersätts med förnybara energikällor, värmepumpar eller fjärrvärme, · anslutningar till fjärrkyla eller installationer av system för frikyla, · installationer av effektiva belysningssystem och ventilationssystem, · installationer av utrustningar för effektiv styrning, mätning, övervakning, reglering och drift av motorer eller uppvärmningssystem, · energieffektiviserande åtgärder som avser en byggnads klimatskal eller innebär en förbättring av värmeåtervinningen i lokalen, och · installationer av solcellsystem.

Ansökan om stöd görs hos länsstyrelsen som prövar ansökningar om stöd. Boverket svarar för närmare föreskrifter, tillsyn och information om stödet. Stödet utbetalas genom en kreditering på sökandens skattekonto.

Ett syfte med stödet är att de stödberättigade investeringarna ska bidra till att uppfylla de energi- och klimatpolitiska målen. Samtidigt skall investeringsstödet bidra till att öka investeringarna inom bygg- och fastighetsbranschen och därmed stimulera till en ökad sysselsättning.

Fler nyheter

Ny LBG/LNG tankstation i Mjölby

Stationen i Mjölby uppförs inom ramen för EU-projektet GREAT och blir Östergötlands första tankstation för flytande gasenergi.

Klimatklivet kommer tillbaka i vårändringsbudgeten!

Regeringen med stöd av Centern och Liberalerna har lagt ett förslag på att återinföra och öka klimatklivet och ladda hemma stödet med 750 miljoner till totalt 1,5 miljarder under 2019. 

Nu kör energi- och klimatrådgivningen i Skaraborg igång projektet Klimatsmart Familj!

Följ de deltagande familjerna som genom information, coachning och egna ansträngningar ska uppnå en mer klimatsmart livsstil

Långsiktigt biogasutbyte tvärs över Atlanten

I veckan fick Biogas Väst och Business Region Göteborg (BRG) besök av den stora amerikanska miljöorganisationen Calstart, en fortsättning på ett framgångsrikt kunskapsutbyte som pågått i över 15 år. Samtalen denna gång handlade framförallt om de västsvenska satsningarna på flytande biogas för tunga fordon – och om hur samverkan mellan regionerna ska fortsätta.

Biogassatsningar i Fyrbodal inspirerade på fullsatt frukostmöte

Genom ett unikt samarbete har fyra små kommuner i Fyrbodal lyckats bli det biogastätaste området i Sverige. Här finns tre gånger fler tankställen per invånare än i Göteborg. Det berättade Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals kommunalförbund, i dag under Biogas Västs välbesökta frukostträff på Saab Car Museum i Trollhättan.