Regeringen avsätter 2 miljarder till energiinvesteringar i offentliga lokaler.

Pressmeddelande Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. 14 april 2005

Regeringen har idag beslutat om ett nytt stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler. Ägare till byggnader med lokaler där offentlig verksamhet bedrivs kan få stöd med upp till 30 procent av kostnaderna för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor. För installation av solcellsystem utgår stöd med upp till 70 procent av kostnaderna.

- Det nya stödet ger stora möjligheter för offentlig verksamhet att producera lika god, eller bättre, välfärd med mindre mängd energi vilket betyder minskade elkostnader och därmed pengar över till verksamheten. Varje skola, simhall, dagis, bibliotek eller sjukhus som på detta sätt tar chansen att få pengar över, gör dessutom en viktig insats för miljön säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i en kommentar.

- Den offentliga sektorn ska ligga långt framme när vi nu på olika sätt moderniserar Sverige. Det nya stödet hjälper till att klara den investeringspuckel som ofta kan vara ett hinder för energieffektivisering. Stödet kommer att öka efterfrågan på ny teknik, material och tjänster vilket i sig leder till ökad sysselsättning och skattekraft. Detta är därmed ett tydligt exempel på hur omställningen till ett grönt folkhem ger utveckling och jobb, avslutar Mona Sahlin.

Stödet betalas ut för åtgärder som påbörjats efter den 15 maj 2005 till och med den 31 december 2006. Stöd för energikartläggningar kan dock ges om de utförts från och med den 1 januari 2005. För investeringar i solcellsystem ges stöd t.o.m. den 31 december 2007.

Sammanlagt har regeringen avsatt 2 miljarder kronor för stödet, varav 100 miljoner kronor beräknas användas för installationer av solcellsystem. Stöd för installation av solcellsystem ges med upp till 5 miljoner kronor per byggnad. Sammantaget kan stöd ges med upp till 10 miljoner kronor per byggnad. Stödet avser sådana byggnader med offentlig verksamhet som undantagits från skatteplikt enligt fastighetstaxeringslagens bestämmelser, huvudsakligen s.k. specialbyggnader och andra icke skattepliktiga byggnader.

Stöd utgår för följande åtgärder
· fackmannamässigt utförda energikartläggningar, · konverteringar av uppvärmningssystem som innebär att el eller fossila energikällor ersätts med förnybara energikällor, värmepumpar eller fjärrvärme, · anslutningar till fjärrkyla eller installationer av system för frikyla, · installationer av effektiva belysningssystem och ventilationssystem, · installationer av utrustningar för effektiv styrning, mätning, övervakning, reglering och drift av motorer eller uppvärmningssystem, · energieffektiviserande åtgärder som avser en byggnads klimatskal eller innebär en förbättring av värmeåtervinningen i lokalen, och · installationer av solcellsystem.

Ansökan om stöd görs hos länsstyrelsen som prövar ansökningar om stöd. Boverket svarar för närmare föreskrifter, tillsyn och information om stödet. Stödet utbetalas genom en kreditering på sökandens skattekonto.

Ett syfte med stödet är att de stödberättigade investeringarna ska bidra till att uppfylla de energi- och klimatpolitiska målen. Samtidigt skall investeringsstödet bidra till att öka investeringarna inom bygg- och fastighetsbranschen och därmed stimulera till en ökad sysselsättning.

Fler nyheter

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.